Péče o stromy - arboristika

Ošetření stromů

Ošetření stromů spočívá ve stanovení vhodného typu řezu, statickém zajištění korun a také dalších speciálních zásazích.

Řez stromů

Je základní arboristické opatření zaměřené na zlepšení poměrů v koruně, případně na zlepšení stability jedince.

Provádíme všechny potřebné typy řezů:

Výchovný řez

Provádí se u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Tímto řezem lze strom připravit pro jeho případnou funkčnost a upravit tak tvar jeho koruny (například na podchodnou či podjezdnou výšku). Po tomto řezu se aplikují udržovací řezy.

Zdravotní řez

Je komplexní udržovací řez. Jedná se o základní a nejběžnější typ udržovacího řezu stromů. Cílem tohoto řezu je zejména zabezpečení dlouhodobé životnosti a vysoké funkčnosti stromu, při udržení co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

Odstraňujeme či zkracujeme větve:

  • suché, mechanicky poškozené či zlomené nebo jinak provozně nebezpečné,
  • odumírající, napadené chorobami a škůdci, navzájem se křížící, zahušťující korunu a nevhodně postavené (např. směřující do středu koruny),
  • kodominantní a tlaková větvení, větve se sníženou vitalitou, pahýly apod.

Bezpečnostní řez

Jedná se o minimální variantu zdravotního řezu, účelově zaměřenou na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu.

Odstraňujeme větve:

  • suché, mechanicky poškozené, nalomené či zlomené
  • větve volně visící v korunách hrozící svým pádem na zem apod

Redukční řez

Tento řez je zaměřený na celkovou či jednostrannou redukci koruny stromu. Tento případ se týká většinou stromů ponechaných delší dobu bez jakékoliv péče, stromů rostoucích v blízkosti domů nebo jiných překážek.

Hlavový řez (řez na hlavu)

Je speciální řez, který se využívá k úpravám stromů vysázených v úzkých ulicích, jež korunovou rozlohou nevyhovují daným poměrům.

Přírodě blízký způsob ošetření

Komplex opatření u senescentních (starých) stromů zahrnující speciální řez koruny zaměřený na stabilizaci stromu a podporu jeho regenerace, podpora kolonizace jedince dalšími doprovodnými organismy. V koruně lze ponechat stabilní odumřelé větve nebo jejich části. Při ošetření se snažíme, aby ošetřený jedinec měl co nejpřirozenější vzhled. Snažíme se ponechat dřevní hmotu po řezu v blízkosti ošetřovaného stromu (v celku, nebo jako štěpku), aby nebyl narušen přirozený koloběh živin na dané lokalitě. Tento náročný typ ošetření by měl být upřednostňován především v péči o památné stromy.